Delphi Method Software

Login

You can login by clicking

Register

If you do not already have an eDelphi.org account. You can create one by clicking here

Delfoi-koulutus 2017-2018

May 2, 2017

Delfoi-opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä Apaja-osuuskunnan, Tulevaisuuden tutkimuksen seuran, Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen ja Metodix Oy:n kanssa. Koulutusohjelma rakentuu kuukausittain järjestettäviin Delfoi-työpajoihin ja niiden välillä toteutettaviin Delfoi-prosesseihin, joihin tarjotaan sekä verkko-ohjelmisto että verkko-ohjaus.  

Minimissään Delfoi -koulutus on osallistumista menetelmätoteutukseen panelistin näkökulmasta ja laajimmillaan väitöstutkimusten ohjausta. Oma osansa on tutkimuslaitosten ja työelämän projekteilla sekä menetelmäkehittämisellä, johon Delfoi-yhteisö laajemminkin osallistuu. Toimintaympäristöinä ovat Delfoi -kehittäjäyhteisö (http://edelfoi.ning.com), Delfoi-työpajat ja eDelfoi -ohjelmisto (http://www.edelphi.org).

Delfoi-koulutusta toteutetaan skaalautuvasti ja siihen voi hypätä mukaan, milloin haluaa. Suosituksena on kuitenkin Delfoi-koulutuksen aloittaminen kuukausittain järjestettävästä paja-tapaamisesta.

I Delfoi-perusteet: panelistinäkökulma

Tutustumisjaksolla perehdytään Delfoi-menetelmään ja sen eDelfoi -verkkosovellukseen asiantuntijapanelistin näkökulmasta. Alkujaksolla simuloidaan Delfoi-prosessi ja reflektoidaan saatuja kokemuksia ja menetelmää yleisemminkin. Tutustumisjakso kestää 2-4 viikkoa ja edellyttää aktiivista osallistumista kyselyyn sekä tutustumista Delfoi-artikkeleihin. (2 ov/3 op)

Tehtävät

 • Harjoituspaneeliin osallistuminen asiantuntijajäsenen roolissa (harjoitus tai autenttinen)
 • Delfoi-tutkimussuunnitelman ja/tai Delfoi-kyselyn kommentointi (autenttinen)
 • Kirjallisuus: Anita Rubin, Tulevaisuustutkimuksen perusteet (artikkeli), Osmo Kuusi, Delfoi-metodi (artikkeli), Hannu Linturi (2007) Delfoin metamorfoosit. Futura 1/2007 (artikkeli)

II Delfoi-menetelmä: menetelmäteoria, tutkimusaihe ja tutkimusympäristö

Toisella jaksolla perehdytään menetelmään oman tiedonalan näkökulmasta, esitellään ja dokumentoidaan oma (harjoitus)tutkimusaihe ja valitaan sille sopiva Delfoi-tekniikan sovellus. Ne jotka eivät jatka varsinaiseen suunnitelmaan kirjoittavat esseen metodista oman tiedonalan näkökulmasta. Jakson aikana laaditaan Delfoi-harjoitus verkkoon ja perustetaan kullekin opiskelijalle oma tutkimusympäristö verkkoon. Käytössä on eDelfoi -ohjelmisto, johon jaksolla perehdytään managerinäkökulmasta siten, että se toimii metodioppimisen toiminnallisena välineenä.

Vaihtoehtoisina ohjelmina voi käyttää Real-Time Delphiä (http://www.realtimedelphi.org/) tai TechCast-sovellusta (http://www.techcast.org/). (2 ov/3 op).

Tehtävät

 • Delfoi-harjoitustutkimuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi verkkoon
 • Live/Real-Time Delfoin suunnitteluprosessiin osallistuminen ja/tai oman tutkimustyön perussuunnitelma ja aikataulu
 • Kirjallisuus: Gordon, T.J. (2007) The Delphi Method. The Millennium Project. Futures Research Methodology - V3.0. Verkossa http://millennium-project.org/FRMv3_0/04-Delphi.pdf , Gordon, T.J. (2008) The Real-Time Delphi Method. The Millennium Project. Futures Research Methodology - V3.0, Gordon T., Pease A. (2006) An Efficient, “Round-less” Almost Real Time Delphi Method. Technological Forecasting and Social Change 73. Verkossa http://www.realtimedelphi.org/library/delphi_article.html , State of the Future, Petri Tapio (2002) Disaggregative policy Delphi Using cluster analysis as a tool for systematic scenario formation. Technological Forecasting and Social Change. (artikkeli).


III Delfoi-suunnittelu: verkkopohjainen tutkimussuunnittelu

Kolmannella jaksolla kukin opiskelija tai opiskelijaryhmä laatii omaan tieteen- tai tiedonalaan sovitetun aihekuvausta tarkemman tutkimussuunnitelman (tutkimusaihe, kysymyksenasettelu, tutkimustavoite, tutkimusteemat, asiantuntijuudet ja paneelin rakenne). Samalla jatkuu verkkotyökalun (eDelfoi. RT Delphi, TechCast) managerikäyttö niin, että osallistutaan myös työkalun kehittämiseen.

Näkökulmaa laajennetaan kehittäjäyhteisötoiminnan suuntaan siten, että jaksolla osallistutaan myös muiden töiden kehittämiseen liittoutuen ja konsultoiden sekä toimien tarvittaessa muiden asiantuntijapanelisteina tai avaininformantteina. Opiskelijoille suositellaan käytäväksi lähityöpajaa toisen tai kolmannen jakson aikana. (2-4 ov/3-6 op)

Tehtävät

 • Tutkimussuunnitelma ja ensimmäisen kierroksen kyselyn laatiminen (autenttinen)
 • Osallistuminen Live-Delfoin/RT Delphin tekemiseen apumanagerina (autenttinen)
 • Kirjallisuutta: sopimuksen mukaan: Turoff, M. & Linstone, H. (2002) The Delphi Method. Techniques and Applications. Verkossa http://is.njit.edu/pubs/delphibook/ , Kuusi, O. (1999) Expertise in the Future Use of Generic Technologies. VATT-tutkimuksia 59. Verkossa http://www.vatt.fi/file/vatt_publication_pdf/t59.pdf , Tapio, P. (2002) Disaggregative policy Delphi Using cluster analysis as a tool for systematic scenario formation. Technological Forecasting and Social Change. Perehtyminen yhteen teoksista (a) Korhonen-Yrjänheikki, Kati (2011) Future of the Finnish Engineering Education – A Collaborative Stakeholder Approach. ISBN 978-852-5633-48-1. TEK. Miktor. Helsinki. Verkossa  http://www.tek.fi/ci/pdf/julkaisut/KKY_dissertation_web.pdf. (b) Laakso, Kimmo (2011) Matkaviestinnän sääntely ja sen vaikutukset Suomessa 1985–2015 . Tampereen teknillinen yliopisto. Julkaisu 965. ISBN 978-952-15-2570-4. ISBN 978-15-2597-1. Tampereen yliopistopaino Oy. 2011. Verkossa http://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/123456789/20535. (c) Myllylä Yrjö (2007) Logistic and Social Future of the Murmansk Region until 2020. Joensuun yliopisto, Yhteiskunta- ja aluetieteiden laitos. Joensuu. Verkossa http://joypub.joensuu.fi/publications/dissertations/myllyla_murmanskin/myllyla.pdf. (d) Paaso, Aila (2010) Osaava ammatillinen opettaja 2020. Tutkimus ammatillisen opettajan tulevaisuuden työnkuvasta. Rovaniemi: Lapin yliopisto 2010, Acta Universitatis Lapponiensis 174. ISBN 978-952-484-348-5. ISSN 0788-7604. (e) Petri Tapio (2002) The limits to traffic volume growth. University of Helsinki. Verkossa http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/maa/limno/vk/tapio/thelimit.pdf. (f) Valtonen, Vesa (2010) Turvallisuustoimijoiden yhteistyö. Maanpuolustukorkeakoulu, taktiikan laitos. Julkaisusarja 1, Helsinki. Verkossa http://www.mpkk.fi/wcm/1c2b3200446516fcb7efb70619e9d60c/Valtonen+-+Turvallisuustoimijoiden+yhteistyo.pdf?MOD=AJPERES.

IV Delfoi-toteutus: tutkimusprojekti

Neljännessä vaiheessa käynnistetään todelliset tutkimusprosessit, ohjataan tutkimuksen (managerointi) kulkua, analysoidaan tuloksia ja julkaistaan tutkimustulokset verkossa. Kiinnostuneet tai ison tutkimustyön käynnistäneet jatkavat jatkokurssilla ja /tai Delfoi-managerikoulutuksessa. (4-8 ov/6-12 op)

Delfoi-ohjelmaa pääsee opiskelemaan 24/7. Aikataulu on omatahtinen ja siitä syystä kouluttaja on aina myös tahdikas eikä häiritse kenenkään lepotilaa. Heräämistä tuetaan kiertoteitse sillä, että Delfoi-oppimisessa suositaan sulautunutta toimintaa. Juuri mitään ei tehdä vain sen takia, että pitää näyttää osaamisensa jollekin vaan siksi, että se kehittää tai hyödyttää jotakuta asiaa tai yhteisöä.

Tehtävät

 • Osallistuminen Delfoi-kehittäjäyhteisön toimintaan (autenttinen)
 • Blogiartikkelin kirjoittaminen Delfoin erityispiirteestä tai -sovelluksesta
 • Tutkimuksen toteutus ja dokumentointi (autenttinen)
 • Tutkimuksen arviointi
 • Kirjallisuus: Futura Vol. 28, No. 1 (2009) Philosophical Essays of Knowledge of the Future. Guest editors: Pentti Malaska & Eleonora Masini.

Suoritukset

 • Delfoi I: perusteet, näyttönä osallistuminen Delfoi-paneeliin (2 ov/3 op)
 • Delfoi II: harjoitus ja aihesuunnitelma, näyttönä harjoituspaneeli verkkoon viritettynä (2 ov/3 op)
 • Delfoi III: suunnitelma, näyttönä Delfoi-tutkimuksen suunnitelma ja mallinnus verkkoon (3 ov/5 op)
 • Delfoi IVa: toteutus, Delfoi-tutkimusprosessi (näyttönä esim. pajan Real Time Delphi) (5 ov/8 op)
 • Delfoi IVb: toteutus, korkea-asteen Delfoi-tutkimusprosessi (näyttönä tutkimuksen toteutus ja tutkimusraportti)

Arviointi perustuu ensi sijassa näyttöihin mutta myös prosessin aktiiviseen ja osallistuvaan seurantaan, joka samalla on oppimisen ja oppimisprosessin tukea. Siinä on keskeistä tutkimuksen tekemisen rytmiin sopeutuva ohjaus (ks. Günther & Kuusisto: Tutkimusmenetelmäopetuksen arviointikäytännöt verkko-opetuksessa. Aikuiskasvatus 4/2016)

Managerikoulutus

Parin vuoden väliajoin käynnistetään erillinen Delfoi-managerikoulutus, joka tähtää ammattimaiseen menetelmän managerointiin. Managerikoulutuksesta lisää https://docs.google.com/document/d/1Qqt4clWy3pLvKQk-kt9wtSSpglfV36uY0XWMHENtEOA/edit#heading=h.jfm6mvmyhqrp !

Verkkopalvelut

Ohjelmisto http://www.edelphi.org
Kehittäjäyhteisö http://edelfoi.ning.com

Yhteydenotot

Hannu Linturi ja Antti Kauppi

Open Panels